โรงเรียนบ้านชุมทอง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 081-6508543 ผอ. คุณาพัฒน์ เวทย์มนต์

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านชุมทอง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประจําปงบประมาณ 2559

—————————————-

ดวยโรงเรียนบานชุมทองประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนง

ครูพี่เลี้ยง ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว4365 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณคาจางครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ป2559 งบดําเนินงาน ซึ่งโรงเรียนบานชุมทอง ไดรับจัดสรรอัตราจางครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 อัตราโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

  1. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง

1.1 ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการจํานวน 1อัตรา

1.2 ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในตําแหนงพี่เลี้ยงใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนพิการและ

ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

1.3 คาจาง 9,000 บาท / เดือน

  1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณนับถึงวันสมัครวันสุดทาย

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ

กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

                             2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

เปนผูมีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

(มีประสบการณ์ในการสอนเด็กพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

  1. การรับสมัคร

                               3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผูประสงค์จะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ดวยตนเองไดที่ โรงเรียนบ้านชุมทอง ระหวาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

                               3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร

(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1.5 X 2 นิ้ว

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป(นับถึงวันปดรับสมัคร)จํานวน 2 รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย)

(2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

(5) หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

เปนตน พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน)

หลักฐานตามขอ (2) – (5) ใหนําตนฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสาร

ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาวาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

                               3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง

กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ

การศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่รับสมัคร อันมีผลทําใหไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับ

สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

 

  1. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก

                                               ภาค ก ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

                                               ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง ( โดยการสัมภาษณ)

  1. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปเวลาการประเมินสมรรถนะคะแนนเต็ม
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา09.00 น.-12.00 น ภาค ก.ความรูความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ-ทดสอบขอเขียน60 คะแนน
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00 น.เปนตนไปภาค ข.ความเหมาะสมกับตําแหนง-ทดสอบโดยการสัมภาษณ40 คะแนน
 รวม100 คะแนน

 

สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบานชุมทอง ตําบลเบญจขร อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว

                        

  1. เกณฑการตัดสินการคัดเลือก

ผูสมัครตองผานการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ โดยไดคะแนนแตละภาคไมต่ำกวา

รอยละ 50 และไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมจากสูงลง

มาต่ำ หากคะแนนเทากันใหผูที่ไดคะแนนในภาค ก มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนน

เทากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนในภาค ข มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนยังเทากันอีกใหผูที่

ปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราวกอนอยูในลําดับที่ สูงกวา

  1. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

                     โรงเรียนบานชุมทอง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในวันที่

     27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก

     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบานชุมทอง โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวให

เปนอันยกเลิก หรือสิ้น ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี

  1.   การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก

8.1 ผูผานการประเมินลําดับที่ 1 จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง แตทั้งนี้จะมีการ

ลงนามในสัญญาจางไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินกูจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น โดยสามารถเลิกจางได

หากไมไดรับจัดสรรเงินกูจากสํานักงบประมาณ

8.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผาน

การสอบคัดเลือกเปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน

ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครั้งแรกและใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดในหนังสือ

เรียกใหมารายงานตัว จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู

ผานการสอบคัดเลือก

 

8.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนรวมตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็ก

พิการเรียนรวม ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ

และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกเปนการเฉพาะราย

8.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมไมมีขอผูกพันตอเนื่อง

ที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ

  1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ

คัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

คุณาพัฒน์ เวทย์มนต์

(นายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทอง

 

 

กําหนดการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนบานบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

……………………………..

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558        ประกาศรับสมัคร

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558              ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558               สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558                      ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 1 ธันวาคม 2558                          รายงานตัว ทำสัญญา พร้อมปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านชุมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

————————————————————–

เขียนที่……………………………………………

วันที่……..เดือน……………………พ.ศ………………..

 

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………

อายุ…………ปี………..เดือน ………………….เกิดวันที่…………เดือน……………….พ.ศ…………….

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………….หมู่ที่…………ตำบล…………………………..อำเภอ………………….

จังหวัด……………………………..เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………….

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรรหา เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ปัจจุบันมีอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………

สถานภาพปัจจุบัน                  โสด             สมรส                หย่า                  หม้าย

มีประสบการณ์ทำงาน……………………………..ปี……………….เดือน…………….. โดยข้าพเจ้าได้เข้าใจตามประกาศของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาด้วย ดังนี้

(   )       ใบสมัคร                                    จำนวน ๑ ฉบับ

(   )       รูปถ่าย                                       จำนวน ๒ รูป

(   )       สำเนาวุฒิการศึกษา                      จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

(   )       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

(   )       สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

(   )       หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………ผู้สมัคร

(………………………………………….)

วันที่……….เดือน…………………พ.ศ……………

บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า

หลักฐานครบ                         หลักฐานไม่ครบ

เห็นควร

ให้รับสมัครได้                       ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม

 

ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร

(………………………………………………….)

วันที่……….เดือน…………………พ.ศ……………

ติดต่อเรา