แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา

ที่มีรายชือต่อไปนี้ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET มายังโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

1.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์  จำนวน  1  คน

2.  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)  จำนวน  1  คน

3.  โรงเรียนวัดพวงนิมิต  จำนวน  2  คน

4.  โรงเรียนบ้านวังรี  จำนวน  1  คน

5.  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  จำนวน  2  คน

6.  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  จำนวน  1  คน

7.  โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม  จำนวน  1  คน

เพื่อกลุ่มเครือข่ายจะรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่  25  พ.ย. 2558

ติดต่อ สพป.สก.1