แจ้งจัดสรรและอนุมัติงบประมาณปี 2559 รายการค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม งวดที่ 1

สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปี2559 งบดำเนินงาน แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการคืนครูให้นักเรียน รายการค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) จึงให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง (ดังแนบ) 444

ติดต่อเรา