ประกาศวัดบ้านด่าน แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี2558

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี2558  วันที่ 1 ธันวาคม 2558  สนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) sobtamsuksa58

Message us