คณะทันตแพทย์โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ณ ห้องประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟัน

นักเรียนชั้นป.1-ป.6

ณ ห้องประชุม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

10001001