ประกาศโรงเรียนบ้านไทรทอง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

P1P2