ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กครอบครัว ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑ ” โดยกำหนดประชุมในวันที่ ๒๑  – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเจริญสามัคคีชั้น ๓ สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ๐๒ – ๔๔๑๐๖๐๒ – ๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1