การรับมอบธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ขอให้ท่านเดินทางเข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และเครื่องหมายประกอบ

เครื่องแบบลูกเสือต้านยาเสพติด ในวันพุธที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้มอบ (แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ)

4191

ติดต่อเรา