สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

นายไสว  สารีบท  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  นายเรือง จันทพันธ์ และ นายบุญสม  ทองทา  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักติดตามและประเมินผล ฯ สพฐ. เพื่อติดตามการดำเนินการ “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ห้องประชุมบรรณสาร  สพป.สระแก้ว เขต 1  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 58   โดยมี  นายสิทธิศักดิ์  จันทร์สว่าง   เป็นประธาน

IMG_3053 IMG_3054 IMG_3055 IMG_3056 IMG_3057 IMG_3058 IMG_3059 IMG_3060 IMG_3062 IMG_3063 IMG_3064

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ  ถ่ายภาพ/รายงาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  กำกับ

อรนุช  นิสังกาศ  ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี  ควบคุม

ไสว  สารีบท  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1