การรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 4 ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system :  e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งการกรอกข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

  1. กรอกข้อมูลตารางรายงานการประเมินการอ่านออก เขียนได้  และให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน (ณ วันที่ดำเนินการสอบ) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับผลการประเมินการอ่าน การเขียน  ให้ครบถ้วนทุกช่อง
  1. ตรวจสอบผลการประเมินหากพบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ไปกรอกข้อมูลในตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่อ่าน      ไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องจำแนกตามสาเหตุ และให้ระบุเหตุผลโดยย่อ ในกรณีที่ไม่ตรงกับสาเหตุที่ สพฐ.กำหนด

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบข้างท้ายนี้  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล  read

กรุณาติดต่อ  081-9493409 (สมพิศ  สุวรรณชัย  กลุ่มนโยบายและแผน)  หรือ

089-8469099 (พิมพ์ชญา  หิมะคุณ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

ติดต่อเรา