กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  “วันงดสูบบุหรี่โลก”

                วันศุกร์ที 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคำขวัญ และการประกวดเขียนเรียงความ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่

00

000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.klongyai.org

ติดต่อเรา