โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมโรงแรมอะเดรียติค กทม. เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การนำนโยยายด้านการศึกษาของรัฐบาล และ สพฐ. สู่การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่  ในการนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบภารกิจกับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Bike for Dad และนักประชาสัมพันธ์ กับหน้าที่และทักษะการประชาสัมพันธ์ โดยนักประชาสัมพันธ์ ต้องยึดหลักสัปปุริสธรรม7 (รู้จักเหตุ รู้จัผล รู้จักคน รู้จักประมาณ รู้จักกาละ รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล) บทบาท ปชส.ด้านการศึกษา มีกระบวนการอย่างไรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเด็ก ต้องมีเป้าหมายที่สำคัญ การเป็น ปชส.ต้องมีการบริหารเวลา ในการปฏิบัติงาน. งานของ โรงเรียน การสื่อสาร คิดได้ แก้ปัญหา มีทักษะ มีความเป็นไทย และทักษะการ ปชส.ในศตวรรษที่ 21. Connect : 1)Digital literacy skill. 2) Communication skill. Create : 1)Thinking skill. 2) Problem solving skill. 3) Creativity & Innovatives skill. Collaborate : 1) Interpersonal skill. 2) Teamwork. 3) Socail responsibility. 4) Accontability. ..สุดท้ายมุมมองของผู้บริหารกับนักปชส. มีความรู้ ตู้ข่าวเคลื่อนที่่ มีความว่องไว มีใจเป็นกลาง ท่าทางเหมาะสม สนมสนิทจรงิใจ. ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก รักหน้าที่ มีคุณธรรม  หลังจากนั้น ในภาคบ่าย คุณคีตฌาณ์ ลอยเลิศ และคณะบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนออภิปราย เรื่อง “หนึ่งภาพถ่ายแต่มากด้วยความรู้สึก” เพื่อการจัดเตรียมเนื้อหาต้นฉบับและภาพ สำหรับจัดทำหนังสือ บันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ บทที่ 4 ปั่นทั่วไทยรวมใจจงรักและภักดี และประมวลภาพประทับใจ

IMG_5108 IMG_5106 IMG_5102 IMG_5100 IMG_5099 IMG_5097 IMG_5094 IMG_5088 IMG_5069 IMG_5068 IMG_5067 IMG_5066 12239926_10204619039547775_1348638128992480593_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์     ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ                    กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช               ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี          ควบคุม

ไสว  สารีบท                          อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา