การจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2560

แจ้งโรงเรียนบ้านคลองเจริญ โรงเรียนซับถาวร โรงเรียนบ้านเขาข่า โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต โรงเรียนบ้านท่าเต้น โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร โรงเรียนบ้านหนองข่า โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง โรงเรียนบ้านคลองศรีเมื่อง โรงเรียนบ้านซับน้อย โรงเรียนบ้านเขาดิน (อ.เขาฉกรรจ์) โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (อ.เขาฉกรรจ์) โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โรงเรียนบ้านคลองผักขม โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก โรงเรียนบ้านท่าตาสี โรงเรียนบ้านคลองหาด โรงเรียนบ้านวังดารา โรงเรียนบ้านคลองหมี โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี โรงเรียนวัดพวงนิมิต โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนบ้านคลองหินปูน โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) โรงเรียนบ้านซับสิงโต โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วให้จัดส่งบุคลากร โรงเรียนละ 1 คน ที่ทำหน้าที่จัดทำประมาณการค่าวัสดุ พร้อมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ตมาจัดทำประมาณการค่าวัสดุในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร (ชั้น 3) สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา