ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://m-culture.go.th/sakaeo โทร ๐๓๗ – ๔๒๕๐๒๙ – ๓๐ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1