ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ฯ  (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาต่อ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ – ๖๖๔ ๖๒๐๐ ต่อ ๒๑๕ และเว็บไซต์ www.snpfood.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1