ขอเชิญร่วมโครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมโครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย(ราชเทวี) กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ผู้สนใจ โทร ๐๒ – ๗๓๙ ๘๓๒๒ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1