ขอเชิญร่วมโครงการช่วยเหลือนักเรียนบกพร่องทางการเรียน

โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมโครงการช่วยเหลือ(สอน)นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ ให้อ่านออกเขียนได้ด้วยนวัตกรรมการสอนอ่านเขียนภาษาไทยคล่องสุดชาดา (ครูสมชาย) โดยเปิดโครงการ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และดำเนินโครงการไปถึงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1