ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูและนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน- พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยจะดำเนินการคัดเลือก/สรรหาครู จำนวน ๖ คน และนักเรียน จำนวน ๓๐ คนเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒-๒๘๘ ๕๘๓๖ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1