พิธีเปิด โครงการ MOU ของตำบลโคกปี่ฆ้อง

โรงเรียนบ้านลุงพลูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลุงพลู

นำนักเรียน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

ในการดำเนินงาน ตำบลโคกปี่ฆ้อง

” สุขภาพหนึ่งเดียว  หัวใจเดียวกัน “

ณ วัดบ้านด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 13  พฤศจิกายน  2558

***********1.1

2

3

4

5

😆 😆  😆

ติดต่อเรา