ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ “Excellence in English Program Management”

ด้วย บริษัท อักษร  เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  กลุ่มนิเทศฯ11ขอประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาของท่านเข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนละ 2 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/EP/seminar ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและบริษัทฯสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการอบรม (ดังแนบ)

ติดต่อ สพป.สก.1