ขอเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการและลงนาม(MOU)

ประชุม ณ  ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รายละเอียดดังแนบ

IMG_0003

ติดต่อเรา