ชาวตำบลสระขวัญ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ

คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลสระขวัญ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเส้นทางถนนสาย ๓๕๙ แยกทางเข้าบ้านเนินผาสุก ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเนินผาสุก – สะพานคลองพระสทึง – ผ่านโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร –  ผ่านหน้า อบต.สระขวัญ  ถึงจุดสิ้นสุด ณ ตลาด ก.สุปัญญา (แยกบ้านน้ำซับ) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลา ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร 097-2474959

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา