ซักซ้อมความเข้าใจการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.สระแก้วเขต 1

แจ้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ข้อปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนตัวนักเรียน กรณีนักเรียนป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าทำการแข่งขันได้ ให้ทำการปฏิบัติดังนี้

1. ทำบันทึกขอเปลี่ยนตัวโดย ผอ.โรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ ตามแบบฟอร์มโดยนำมายื่นให้กับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (แบบบันทึก)

2. การเปลี่ยนตัวให้เปลี่ยนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดดังแนบ

name22

IMG123

ติดต่อเรา