อบจ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการครูหรือพนักงานครูประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง ได้ที่ www.nakhonsi.go.th หรือโทร ๐๗๕-๓๕๖ ๒๕๓ ต่อ ๔๐๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา