แจ้งรับวุฒิบัตรการอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

ให้ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 58 (ดังรายชื่อที่แนบ)ให้มารับด้วยตนเองที่ ศน.สากล  พรหมศิริเดช  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 123