แจ้งช่องทางร้องเรียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งการรับร้องเรียนเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินไปชำระหนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน โดยให้กู้ยืมรายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดผ่อนชำระคืน ภายในเวลา ๘ ปี  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่อไปนี้

  • E-mail ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา [email protected]
  • ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง
  • โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา โทร ๐๒-๒๘๐ ๗๙๗๒-๔
  • โทรสาร ๐๒-๒๘๐ ๗๙๗๐ และ ๐๒-๒๘๐ ๒๘๔๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1