ม.รภ.วไวอลงกรณ์มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไวอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเปิดการสอนจำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาสศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.vru.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1