แจ้งหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)

หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)

1.การประกวดหนังสือเล่มเล็กชั้น ป.4-6 หัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขันคือ  “นิทานส่งเสริมคุณธรรม”

2.การประกวดหนังสือเล่มเล็กชั้น ม.1-3 หัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขันคือ “หนังสือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ”

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1