ผลการสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นป.1

ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ส่งผลการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม

ระดับเขตพื้นที่ จึงแจ้งให้โรงเรียนดูผลการสอบเพื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของโรงเรียน ได้จาก

Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา