ค่ายพัฒนาศักยภาพการอ่านได้เขียนคล่อง

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการอ่านได้เขียนคล่อง
ให้กับนักเรียนชั้น  ปประถมศึกษาปีที่  1 – 6  จำนวน  62  คน 
ในระหว่างวันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2557

7 1 2 3 4 5 6

ติดต่อเรา