เชิญประธานเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

สพป.สระแก้ว เขต 1 มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ จึงขอเชิญประธานเครือข่าย เข้าร่วมประชุม

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น  1

ติดต่อ สพป.สก.1