แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าร่วมการประชุม โดยเปลี่ยนจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาและสถานที่เดิมดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

123

IMG_0002

1111

ติดต่อเรา