ส่งสรุปวันลาประจำปี

ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสรุปวันลาประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ปี 2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 57-30 กันยายน 58)

ติดต่อเรา