แก้ไข วันที่ การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็น

เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา่คุณภาพการศึกษาวังน้ำเย็นเข้าร่วมประชุม

จากเดิมวันที่ 30 พ.ค.57   เปลียนแปลงเป็น   วันที่ 3 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.

ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ติดต่อเรา