รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวและสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวจัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนดถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558sataranu sataranu2

ติดต่อ สพป.สก.1