โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์สำหรับครู และนักเรียนปฐมวัย ด้วยกิจกรรม เรื่องน้ำ และอากาศ โดยเน้นการค้นพบและวัฎจักร ตามแนวทางการใช้ exploration cards สำหรับครูปฐมวัย สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) 123

ติดต่อเรา