การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการดังนี้ 1. ทำบันทึกการขอเปลี่ยนชื่อนักเรียน/ครู ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาตามแบบดังแนบ

2.  เลือกเมนู แก้ไข/เปลี่ยนตัว

3.เลือกรายการแข่งขันที่ แก้ไข/เปลี่ยนตัว

4.ทำการแก้ไข/เปลี่ยนตัว และอัพโหลดเอกสารการแก้ไข/เปลี่ยนตัวดังแนบ

5. เขตพื้นที่การศึกษาจะทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้ต่อไป

name