เยี่ยมบ้านสัญจร เชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้จัดทำตารางการเยี่ยมบ้านของนักเรียนภายในโรงเรียน
โดยแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านคลองใหญ่ เขาภูหีบ คลองซับ และพรหมนิมิต
วันอังคารที่ 27 พ.ค.57 บ้านคลองใหญ่
วันพุธที่ 28 พ.ค. 57 หมู่บ้านเขาภูีหีบ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ค. 57 หมู่บ้านคลองซับ
และวันอังคารที่ 3 มิ.ย. 57 หมู่บ้านพรหมนิมิต
โดยการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ัอันดีระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียน และทำให้โรงเรียนเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆ
ของชุมชน โดยคณะครูเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุยกับ พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กโดยตรง 
จึงเข้าใจปัญหา และพร้อมที่แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้เรียนต่อไป

1 2 3 4

ติดต่อ สพป.สก.1