อบจ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนย้าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูหรือพนักงานครูประเภทอื่น ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ อัตรา คือ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกสังคมศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐๗๕ – ๓๕๖๒๕๓ ต่อ ๔๐๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา