ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด โทร ๐๓๗-๒๔๑๕๒๓, ๐๓๗-๒๔๒๗๑๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1