สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้วขอเชิญสมัครเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญ

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ขอเชิญสมัครเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยแจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด โทร ๐๓๗-๒๔๑๕๒๓, ๐๓๗-๒๔๒๗๑๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1