ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านท่าตาสี จะดำเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะ   ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2558

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป