เสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 รายการค่าครุภัณฑ์

สพฐ.แจ้งรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนและต้องการเสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์จัดส่งข้อมูลความต้องการดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้่ว เขต 1 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณ กรณีโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวkarupan

ติดต่อ สพป.สก.1