ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมบุคลากรและลูกจ้างประจำ เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) เป็นประธาน

IMG_3230 IMG_3231 IMG_3232 IMG_3234 IMG_3235 IMG_3236 IMG_3237 IMG_3238 IMG_3239 IMG_3240 IMG_3241 IMG_3242 IMG_3243 IMG_3244 IMG_3245 IMG_3246 IMG_3247 IMG_3248 IMG_3249 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3252 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3260 IMG_3261

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

เรือง จันทพันธ์  อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1