แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเลื่อมปี ๒๕๕๘) งบกลาง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และปฏิทินการดำเนินงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ  1  2

ติดต่อ สพป.สก.1