นักกีฬาเข้าสู่ที่พัก ณ อาคารเรียน วันที่ 19 ตุลาคม 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก

“วังน้ำเย็นเกมส์”

เข้าสู่สถานที่พักนักกีฬา

ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่  16  ตุลาคม  2558

1000

ติดต่อ สพป.สก.1