เอกสารประกอบการอบรมครูแนะแนว

voice2เนื่องจากวันที่ 9 กันยายน 2558 มีการอบรมครูแนะแนว ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มครูแนะแนว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนบ้านพระเพลิงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงขอเผยแพร่เอกสารประกอบการอบรมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

pp

ติดต่อ สพป.สก.1