โครงการอบรมประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน และครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียนละหนึ่งคน

เข้ารับการอบรมโครงการอบรมประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมบุญนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ รายงานตัวเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๑๕ น.

ติดต่อเรา