การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ให้โรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้ง 18 โรงเรียน ให้ดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียน นั้น ให้คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกวัน แล้วรวบรวมส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 (หน่วยศึกษานิเทศก์)pranee1 pranee2

ติดต่อ สพป.สก.1