กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ประจำปี 2558

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมกีฬาภายใน   ระหว่างวันที่  ๕-๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์   ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  อย่างรอบด้าน  อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานรู้รักสามัคคีอีกด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1